Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Skattergade Beboerforening


Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 03. november 2010.

Revideret ved extraordinær generalforsamling d. 10. april 2019.


§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Skattergade Beboerforening

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Svendborg kommune


§ 2

Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er at varetage Skattergades interesser nu og i fremtiden.


§ 3

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver, som støtter beboerforeningens formål.

Stk.2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen og indbetales senest 31. januar.

Medlemskabet skal være personligt.


§ 4

Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. uge i marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar.

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens /formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Nedsættelse af udvalg.
  9. Evt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutningindføres i protokol.

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden enmåned, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.


§ 5

Foreningens ledelse

Stk. 1.

Foreningens ledelse udføres af bestyrelsens 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 2.

3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på lige år.

Stk. 3.

2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på ulige år.

Stk. 4.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsgangen.

Stk. 6.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Stk. 7.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger/handlinger.

Bestyrelsen skal informere om dagsordenen samt referere fra mødet til alle medlemmer.


§ 6

Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3.

Revisorpåtegnet regnskab sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.


§ 7

Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer må ikke komme fra sammehusstand.


§ 8

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages

mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 9

Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2.

Eventuelt overskud /formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål:en fest.

Nyheder

Nyhedsstrøm af vigtige begivenheder

Hold dig opdateret med vores seneste artikler og historier.

Sociale arrangementer

Meld dig til vores kommende fest.

Miljøbevarelse

Lær om bæredygtig praksis.

Frivilligt arbejde

Støt os i vores indsats.

Støtte til samfundet

Se, hvordan vi hjælper lokalbefolkningen.